Preview Mode Links will not work in preview mode

We are no longer producing new episodes of Lithuanian Out Loud. However, if you would like to donate to show your appreciation of our previous episodes, please donate here. Thank you 🙂

Lithuanian Out Loud is a podcast series designed for fans of the Lithuanian language. Come along with native Lithuanian author/lawyer Raminta and her North-American husband, Jack. They'll teach you Lithuanian along with tidbits about the history and culture of Raminta's homeland - Lietuva!

Music: Vieux Farka Toure - Ana {Pocket Remix} by pocketproductions (c) copyright 2007 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial license. http://dig.ccmixter.org/files/pocketproductions/8916 Ft: Pocket (Richard Jankovich)

 

Mar 5, 2009

Hey there, I‘m Jack and I‘m Raminta and welcome back to Lithuanian Out Loud where we offer the world the Lithuanian language.  Today we have a special recording that a listener sent us.  This is a story from Jonas who wanted to tell us about his days as a young man in 1969.  First we'll play his recording for you and then we‘ll translate it and break some of it down.

So, here is Jonas with a short story about his youth!

Tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt devintaisiais metais buvau jaunas ir gražus, man buvo devyniolika metų. Studijuoti aukštąjį mokslą noro nebuvo, tuo metu buvau baigęs vidurinę mokyklą, vienuolika klasių. Kadangi aukštesnės pakopos mokslai netraukė, o tais senais sovietiniais laikais buvo privaloma karinė tarnyba, aš buvau nusiteikęs du savo gyvenimo metus atiduoti tarybinei armijai.

Kareiviu būti nenorėjau, bet tais laikais buvo tokios taisyklės kurių reikėjo laikytis. Tuo metu aš dirbau cemento gamykloje prie tekinimo staklių, darbas nebuvo nei mielas, nei sunkus. Prie bet kokių santvarkų pasaulyje, aišku, reikia dirbti, turėti pajamų pragyvenimui.

Planų ateičiai, galima sakyti, neturėjau. Taigi, gavęs pakvietimą iš karinio komisariato, pradėjau ruoštis sovietinio kareivio tarnybai. Tais laikais Sovietų Sąjunga pagal teritoriją buvo labai didelė. Niekas iš šauktinių, išskyrus didelių viršininkų vaikus, nežinojo į kokį regioną gali papulti atlikti karinę prievolę. Tuo metu man nebuvo svarbu kur atliksiu karinę tarnybą nors, tiesą sakant, truputį bijojau pakliūti į jūrų skyrių, kadangi jūreivio tarnyba tęsėsi trejus metus.

Man tuometinė darbovietė surengė labai dideles išleistuves: didžiulis, gausiai, valgiais ir degtine,  nukrautas stalas. Aš nebuvau svaigalų mėgėjas, bet per šias išleistuves teko nemažai išgerti. Pamenu, jog baigiantis vakarėliui ėmė svaigti galva ir aš nustojau gerti pildamas degtinę į vazoną su didele gėle. Ne visai vėlų vakarą grįžau namo. Mama, taip pat buvo suruošusi išleistuves. Namuose manęs laukė giminės iš kaimo, mamos brolis Kazys su žmona, keli draugai ir kaimynai. Kadangi buvau nemenkai prisivaišinęs, šiek tiek pavakarojus nuėjau miegoti, o rytojaus dieną turėjau prisistatyti kariniam komisariate.

Well, now we see how Jonas entered the army.  Maybe someday he‘ll tell us about his experiences as a soldier beginning in 1969.

Okay, great, now let‘s go over the story again with a translation...
 
Tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt devintaisiais metais buvau jaunas ir gražus, man buvo devyniolika metų.

In 1969 I was young and handsome, I was 19 years old.

Studijuoti aukštąjį mokslą noro nebuvo,

To study high education I didn’t wish,

tuo metu buvau baigęs vidurinę mokyklą, vienuolika klasių.

at that time I had finished high school, eleven grades.

Kadangi aukštesnės pakopos mokslai netraukė,

Because higher grades didn’t attract me,

o tais senais sovietiniais laikais buvo privaloma karinė tarnyba,

and in these old Soviet times military service was compulsory,

aš buvau nusiteikęs du savo gyvenimo metus atiduoti tarybinei armijai.

I was set to surrender two years of my life to the Soviet Army.

Kareiviu būti nenorėjau, bet tais laikais buvo tokios taisyklės kurių reikėjo laikytis.

I didn‘t want to be a soldier, but in those times there were rules which you needed to follow.

Tuo metu aš dirbau cemento gamykloje prie tekinimo staklių, darbas nebuvo nei mielas, nei sunkus.

At that time I was working in a cement factory next to a lathe machine, the job wasn‘t pleasant nor hard.

Prie bet kokių santvarkų pasaulyje, aišku, reikia dirbti, turėti pajamų pragyvenimui.

Whatever system in the world, clearly, you need to work, you have to have income to live.

Planų ateičiai, galima sakyti, neturėjau.

Future plans, I can say, I didn‘t have.

Taigi, gavęs pakvietimą iš karinio komisariato, pradėjau ruoštis sovietinio kareivio tarnybai.

So, when I got an invitation from the Soviet Commissariat, I started to get ready for Soviet soldier service.

Tais laikais Sovietų Sąjunga pagal teritoriją buvo labai didelė.

These times the Soviet Union, as far as territory goes, was very large.

Niekas iš šauktinių, išskyrus didelių viršininkų vaikus, nežinojo į kokį regioną gali papulti atlikti karinę prievolę.

Nobody from the conscripts, except high commander‘s children, knew to what region they might be stationed for military duty.

Tuo metu man nebuvo svarbu kur atliksiu karinę tarnybą nors, tiesą sakant,

At that time it wasn‘t important to me where I would do military duty but frankly speaking,

truputį bijojau pakliūti į jūrų skyrių, kadangi jūreivio tarnyba tęsėsi trejus metus.

I was a little afraid to get into the sea department, because a sailor‘s service continued for three years.   

Man tuometinė darbovietė surengė labai dideles išleistuves: didžiulis, gausiai, valgiais ir degtine,  nukrautas stalas.

The then workplace that I worked at arranged a very large farewell party: big, full, dishes and vodka, a loaded table.

Aš nebuvau svaigalų mėgėjas, bet per šias išleistuves teko nemažai išgerti.

I wasn‘t a strong drinks amateur but by way of that farewell party I drank not a little.

Pamenu, jog baigiantis vakarėliui ėmė svaigti galva ir aš nustojau gerti pildamas degtinę į vazoną su didele gėle.

I remember at the end of the evening my head began to whirl and I stopped drinking by pouring vodka into a big flower pot.

Ne visai vėlų vakarą grįžau namo.

Not very late in the evening I came back home.

Mama, taip pat buvo suruošusi išleistuves.

Mother as well had arranged a farewell party.

Namuose manęs laukė giminės iš kaimo.

at home for me were waiting my relatives from the country. 

mamos brolis Kazys su žmona, keli draugai ir kaimynai.

My mother‘s brother Kazys with his wife, a few friends and neighbors. 

Kadangi buvau nemenkai prisivaišinęs, šiek tiek pavakarojus nuėjau miegoti, o rytojaus dieną turėjau prisistatyti kariniam komisariate.

Because I was not a little filled up, a little partying (and) I went to sleep and the next day I needed to report to the military commissariat.

Okay, now let‘s break down a few of the words and phrases in this story.

high school                                      
vidurinė mokykla

because, due to, inasmuch                 
kadangi

we went home because we were tired
išejome namo kadangi buvome pavargę

to pull                                              
traukti

to attract                                          
patraukti, pritraukti

to not attract                                    
netraukti

Soviet times                                     
sovietiniai laikai

in Soviet times                                 
sovietiniais laikais

compulsory                                      
privalomas

military rank                                    
karinis laipsnis

military service                                 
karinė tarnyba

military oath                                     
karinė priesaika

work, service, job                             
tarnyba

in the mood                                      
nusiteikęs

to give                                             
duoti

to surrender                                      
atiduoti

soviet                                              
tarybinis

the army                                        
kariuomenė, armija

soldier                                            
kareivis

a rule                                            
taisyklė

cement                                          
cementas

cement mixer                                
cemento maišyklė

a mill                                            
gamykla

a cement factory                            
cemento gamykla

in the cement factory                    
cemento gamykloje

a turning lathe                              
tekinimo staklės

a system                                        
santvarka

revenue, income                            
pajamos

to live                                            
gyventi

to survive                                      
pragyventi

service                                          
prievolė

to do                                              
atlikti

to fear                                          
bijoti

to get into                                      
pakliūti

section, chapter, department      
skyrius

a sailor                                          
jūreivis, jūrininkas

the then government                    
tuometinė vyriausybė

a workplace                                  
darbovietė

to stage, to arrange                      
surengti

a farewell party                            
išleistuvės

amply, aplenty, richly                    
gausiai

to load up tables with tasty foods
nukrauti stalus skaniais valgiais

strong, hard drinks                        
svaigalai

amateur                                         
mėgėjas

to whirl                                          
svaigti

a plant pot                                    
vazonas

relatives                                         
giminės

a few                                             
keli, keletas

a few friends                                  
keli draugai

to take part in an evening party    
vakaroti

to fill up                                         
prisivaišinti

to report                                        
prisistatyti

military                                           
karinis

Alright, thanks for tuning in and we’ll see you on the next episode of Lithuanian Out Loud!  Have a great day!  Geros dienos!  Iki pasimatymo!